سیم و کابل کسری

به روز رسانی شده در

1402-12-11

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 19 ، پنجشنبه 9 الی 14 در خدمت شما هستیم.
پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید و ثبت سفارش:

02133924562

09129614381

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2224.000کابل زمینی 2.5*2350.000
کابل زمینی 4*2550.000کابل زمینی 6*2756.000
کابل زمینی 10*21.340.000کابل زمینی 16*22.160.000
کابل زمینی 25*23.300.000کابل زمینی 1.5*3325.000
کابل زمینی 2.5*3494.000کابل زمینی 4*3850.000
کابل زمینی 6*31.190.000کابل زمینی 10*32.110.000
کابل زمینی 16*33.110.000کابل زمینی 16+25*36.260.000
کابل زمینی 16+35*37.960.000کابل زمینی 35+70*315.700.000
کابل زمینی 50+95*321.200.000
کابل زمینی 1.5*4408.000کابل زمینی 2.5*4630.000
کابل زمینی 4*41.030.000کابل زمینی 6*41.440.000
کابل زمینی 10*42.555.000کابل زمینی 16*43.830.000
کابل زمینی 25*46.820.000کابل زمینی 35*49.100.000
کابل زمینی 1.5*5520.000کابل زمینی 2.5*5790.000
کابل زمینی 4*51.390.000کابل زمینی 6*51.990.000
کابل زمینی 10*53.210.000کابل زمینی 16*54.820.000
کابل زمینی 25*58.650.000کابل زمینی 35*511.350.000
کابل زمینی 1.5*7810.000کابل زمینی 1.5*101.070.000
کابل زمینی 1.5*121.390.000کابل زمینی 1.5*161.840.000
کابل زمینی 1.5*192.410.000کابل زمینی 1.5*242.890.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.600.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.100.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 79.000کابل افشان 1*2120.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲98.000کابل افشان ۱.۵*۲173.000
کابل افشان ۲.۵*۲270.000کابل افشان ۴*۲458.000
کابل افشان ۶*۲632.000کابل افشان ۱۰*۲1.130.000
کابل افشان ۱۶*۲1.770.000کابل افشان ۰.۵*۳106.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳136.000کابل افشان ۱*۳179.000
کابل افشان ۱.۵*۳251.000کابل افشان ۲.۵*۳382.000
کابل افشان ۴*۳655.000کابل افشان ۶*۳913.000
کابل افشان ۱۰*۳1.620.000کابل افشان ۱۶*۳2.395.000
کابل افشان ۲۵*۳4.200.000کابل افشان 16+25*۳5.050.000
کابل افشان ۳۵*۳5.350.000کابل افشان 16+35*۳6.400.000
کابل افشان ۵۰*۳7.750.000کابل افشان 25+50*۳9.450.000
کابل افشان ۷۰*۳11.400.000کابل افشان 35+70*313.200.000
کابل افشان ۹۵*۳15.500.000کابل افشان 50+95*۳18.200.000
کابل افشان 70+120*322.200.000
کابل افشان ۰.۵*۴138.000کابل افشان ۰.۷۵*۴173.000
کابل افشان ۱*۴229.000کابل افشان ۱.۵*۴314.000
کابل افشان ۲.۵*۴486.000کابل افشان ۴*۴850.000
کابل افشان ۶*۴1.200.000کابل افشان ۱۰*۴2.130.000
کابل افشان ۱۶*۴3.195.000کابل افشان ۲۵*۴5.550.000
کابل افشان ۳۵*۴7.360.000کابل افشان ۰.۵*۵198.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵246.000کابل افشان ۱*۵302.000
کابل افشان ۱.۵*۵397.000کابل افشان ۲.۵*۵640.000
کابل افشان ۴*۵1.130.000کابل افشان ۶*۵1.570.000
کابل افشان ۱۰*۵2.670.000کابل افشان ۱۶*۵4.050.000
کابل افشان ۲۵*۵7.000.000کابل افشان ۳۵*۵9.160.000
کابل افشان ۰.۵*۶243.000کابل افشان ۰.۷۵*۶320.000
کابل افشان ۱*۶390.000کابل افشان ۱.۵*۶527.000
کابل افشان ۰.۵*۷275.000کابل افشان ۰.۷۵*۷348.000
کابل افشان ۱*۷420.000کابل افشان ۱.۵*۷562.000
کابل افشان ۲.۵*۷930.000کابل افشان ۴*۷1.700.000
کابل افشان ۶*۷2.540.000کابل افشان ۱۰*۷2.360.000
کابل افشان ۰.۵*۸315.000کابل افشان ۰.۷۵*۸400.000
کابل افشان ۱*۸510.000کابل افشان ۱.۵*۸680.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.200.000کابل افشان ۰.۵*۱۰415.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰510.000کابل افشان ۱*۱۰630.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰780.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.400.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲485.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲600.000
کابل افشان ۱*۱۲750.000کابل افشان ۱.۵*۱۲1.020.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.650.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴720.000
کابل افشان ۱*۱۴920.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.220.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶660.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶840.000
کابل افشان ۱*۱۶980.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.360.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.260.000کابل افشان ۰.۵*۲۰800.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰1.030.000کابل افشان ۱*۲۰1.290.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.770.000کابل افشان ۲.۵*۲۰2.970.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴970.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.210.000
کابل افشان ۱*۲۴1.520.000کابل افشان ۱.۵*۲۴2.120.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.670.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.270.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.550.000کابل افشان ۱*۳۰1.940.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.800.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.870.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.320.000کابل افشان ۱*۴۰2.970.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰4.120.000کابل افشان ۰.۵*۵۰2.350.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.000.000کابل افشان ۱*۵۰3.600.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲5.500.000کابل افشان ۰.۵*۶۰2.730.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.530.000کابل افشان ۱*۶۰4.400.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱6.600.000کابل افشان ۱.۵*۶۰6.600.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲5.550.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲7.320.000
کابل نایلونی ۱*۲9.730.000کابل نایلونی ۱.۵*۲13.000.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲22.100.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲5.650.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲7.350.000
کابل کیسه ای ۱*۲9.750.000
کابل ۱۸۵*۱8.900.000کابل ۲۴۰*۱11.520.000
کابل ۳۰۰*۱14.400.000
سیم ۰.۵2.770.000سیم ۰.۷۵2.700.000
سیم 14.860.000سیم ۱.۵6.920.000
سیم ۲.۵10.910.000سیم ۴19.350.000
سیم ۶28.100.000سیم ۱۰496.000
سیم ۱۶*۱745.000سیم ۲۵*۱1.228.000
سیم ۳۵*۱1.647.000سیم ۵۰*۱2.285.000
سیم ۷۰*۱3.262.000سیم ۹۵*۱4.581.000
سیم ۱۲۰*۱5.800.000سیم ۱۵۰*۱7.200.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.210.000سیم تخت خاص ۱۰*۳2.140.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳3.050.000سیم تخت خاص ۲۵*۳5.130.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳6.530.000
سیم تخت ۵۰*۳9.070.000سیم تخت ۷۰*۳13.350.000
سیم تخت ۱.۵*۴425.000سیم تخت ۲.۵*۴660.000
سیم تخت ۴*۴1.160.000سیم تخت ۶*۴1.630.000
سیم تخت ۱۰*۴2.610.000سیم تخت ۱۶*۴3.580.000
سیم تخت ۲۵*۴6.500.000
سیم تخت ۱.۵*۸920.000سیم تخت ۲.۵*۸1.630.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.390.000سیم تخت ۲.۵*۱۲2.240.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶1.850.000سیم تخت ۲.۵*۱۶3.070.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۲116.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲148.000کابل شیلد دار ۱*۲184.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲233.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲377.000
کابل شیلد دار ۴*۲685.000کابل شیلد دار ۶*۲925.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.650.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۳171.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳222.000
کابل شیلد دار ۱*۳270.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳337.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳485.000کابل شیلد دار ۴*۳1.020.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.420.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.450.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.800.000
کابل شیلد دار 25+50*317.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴206.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴260.000کابل شیلد دار ۱*۴335.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴420.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴660.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.230.000کابل شیلد دار ۶*۴1.700.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴3.050.000کابل شیلد دار ۱۶*۴5.100.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴8.900.000کابل شیلد دار ۳۵*۴12.500.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵265.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵352.000کابل شیلد دار ۱*۵425.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵550.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵970.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.620.000کابل شیلد دار ۶*۵2.320.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵4.150.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶320.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶420.000
کابل شیلد دار ۱*۶540.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶710.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷360.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷470.000
کابل شیلد دار ۱*۷615.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷780.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.270.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸335.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸435.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸545.000
کابل شیلد دار ۱*۸685.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸900.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰525.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰685.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰835.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.150.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰1.860.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲495.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲645.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲820.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲965.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.290.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲2.120.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.200.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.650.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶640.000کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶845.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶1.060.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.365.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶1.850.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶3.120.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰810.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.065.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.335.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.680.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.290.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰3.900.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴920.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.220.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.540.000کابل شیلد دار ۱*۲۴2.010.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴2.730.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴4.850.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.570.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰2.035.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.520.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.570.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.550.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰2.045.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.650.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.350.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰5.100.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰133.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰360.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴73.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶104.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰177.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵280.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰680.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲122.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴227.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶332.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰490.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵840.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰1.090.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*201.090.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v76.000
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v56.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v65.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v60.000
کابل کولری ۱.۵*۴28.500.000
کابل کولری ۱*۵25.600.000کابل کولری ۱.۵*۵35.300.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱550.000کابل خشک ۱۶*۱820.000
کابل خشک ۲۵*۱1.360.000کابل خشک ۳۵*۱1.820.000
کابل خشک ۵۰*۱2.530.000کابل خشک ۷۰*۱3.620.000
کابل خشک ۹۵*۱5.070.000کابل خشک 240*۱13.000.000
سیم ۰.۵ خشکتماس بگیریدسیم ۰.۷۵ خشکتماس بگیرید
سیم ۱ خشک5.400.000سیم ۱.۵ خشک7.620.000
سیم ۲.۵ خشک12.100.000سیم ۴ خشک21.300.000
سیم ۶ خشک31.000.000
کابل زمینی 0.6 *2*245.000کابل زمینی 0.6*2*478.000
کابل زمینی 0.6*2*6106.000کابل زمینی 0.6 *2*10181.000
کابل زمینی 0.6*2*15270.000کابل زمینی 0.6 *2*20370.000
کابل زمینی 0.6*2*30470.000کابل زمینی 0.6*2*1001.350.000
کابل زمینی 0.6*2*50730.000کابل زمینی 0.6*2*2126.000
کابل زمینی 0.6* 2*4223.000کابل زمینی 0.6*2*6333.000
کابل زمینی 0.6*2*10510.000کابل زمینی 0.6*2*15840.000
کابل زمینی 0.6*2*201.100.000

 فروشگاه آقای برق عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار 

نمایندگی کابل کسری در لاله‌زار

شرکت کسری در اقصی نقاط کشور دارای نمایندگی‌های رسمی است که یکی از معتبرترین آن‌ها در لاله‌زار است. این نمایندگی معتبر رسمی تمام محصولات تولید شده این شرکت را با کیفیت بسیار عالی به دست مشتری می‌رساند. در این نمایندگی معتبر تمام سیم و کابل‌های استاندارد و با کیفیت شرکت کسری وجود دارد؛ برای مثال می‌توانید انواع سیم و کابل‌های مسی، آلومینیومی را با سطح مقطع‌های مختلف و متراژ‌های متفاوت تهیه و خریداری کنید. 

تمام نمایندگی‌های رسمی به صورت مستقیم تحت نظر شرکت کسری هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از سمت نمایندگی آن‌ها را بر کنار می‌کند؛ بنابراین با اطمینان خاطر می‌توانید به نمایندگی کسری در لاله‌زار اعتماد کنید و تمام محصولات مورد نیاز خود را از آن جا تهیه کنید. قیمت تمام سیم و کابل‌های کسری در این نمایندگی یکسان نیست، بلکه با توجه به عوامل مختلفی متفاوت خواهند بود. 

در بسیاری از موارد جنس سیم و کابل کسری در تعیین قیمت نهایی بسیار موثر خواهد بود؛ برای مثال در ساخت سیم و کابل ممکن است که از فلز مس و فلز آلومینیوم استفاده شود که نوع آلومینیومی علاوه بر وزن سبکی که دارد از قیمت بسیار ارزان‌تری هم برخوردار است؛ بنابراین در صورت خرید از نمایندگی لاله‌زار لازم است که نوع سیم و کابلی را که می‌خواهید مشخص کنید؛ سپس با توجه به نیازتان آن را تهیه نمایید. در نمایندگی کسری تمام محصولات با توجه به نیاز مشتری با درجه کیفیت بسیار بالا سفارش داده می‌شود.

محصولات کارخانه سیم و کابل کسری

لازم به ذکر است که سیم و کابل‌هایی که در کارخانه سیم و کابل کسری تولید می‌شوند، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند؛ برای مثال انواع سیم و کابل‌های کسری عبارت‌اند از:

برای خرید کابل آلومینیوم با کیفیت روی آن کلیک کنید

کابل خشک زمینی کسری

کابل خشک زمینی کسری، کابلی است شامل یک یا چند مفتول سیمی که به حالت یکدست و به شکل رشته درآمده است. این محصول دارای ویژگی‌های خاصی است که باعث شده با سایر کابل‌ها متفاوت بوده و دارای کارایی‌های خاص خود باشد. کابل خشک زمینی کسری حاوی چند سیم است که به‌صورت یک‌رشته درآمده‌اند و رسانایی بسیار بالایی دارد و جریان برق را به‌خوبی از خود عبور می‌دهد؛ همچنین این محصول امکان اتصالی کم و مقاومت در برابر خوردگی بالایی دارد که ویژگی‌های بسیار مهمی محسوب می‌گردد.

کابل خشک زمینی کسری انعطاف‌پذیری بسیار پایینی دارد و به همین دلیل است که به آن کابل خشک گفته می‌شود؛ همچنین از این محصول در ساختمان‌ها و به‌خصوص زمین استفاده می‌شود که دلیل نام‌گذاری آن به کابل خشک زمینی نیز همین است. این کابل خشک زمینی در تابلوهای برق نیز کاربرد دارد؛ زیرا که در تابلوهای برق نیاز به انعطاف‌پذیری بالا نداریم و همچنین قدرت عبور جریان برق و رسانایی بالای کابل خشک زمینی، سبب استفاده آن در تابلوهای برق شده است. این کابل‌ها در اندازه‌ها و ضخامت‌های گوناگون موجود هستند و با توجه به کارایی مورد نیازتان می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید.

کابل شیلد کسری

کابل شیلددار کسری

شیلد به معنی سپر و محافظ است. شیلددار کردن سیم و کابل‌ها جهت حفظ آن‌ها در برابر تداخلات و آسیب‌های الکتریکی و مکانیکی است. شیلد می‌تواند از نوع مس و همچنین دیگر رساناهای فلزی به‌ویژه آلومینیوم باشد. عدم استفاده از شیلد در این کابل‌ها سبب می‌شود هنگامی‌که در نزدیکی کابل‌های پاور یا نویزهای الکتریکی باشند، توانایی انتقال صحیح پارامترها را از دست بدهند و ممکن است در سیگنال‌های دریافتی با خطا مواجه شویم.

شیلد از مدار انتقال در برابر این‌گونه تداخلات محافظت می‌کند؛ همچنین جهت متصل نمودن تجهیزات دستگاه‌های به‌کار رفته در خط تولید مانند ماشین‌افزارها و تجهیزات و وسایل حمل‌ونقل مکانیکی، کابل شیلددار کسری کارایی زیادی دارد. کابل شیلد دار کسری دارای انوع گوناگونی است که هر یک کاربردی متفاوت دارند. برند کسری، عرضه‌کننده کابل‌های شیلددار با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا است که توانسته با نمونه‌های خارجی رقابت کند و نیاز داخلی را نیز برطرف سازد.

کابل افشان کسری

کابل افشان کسری که به آن کابل انعطاف‌پذیر یا کابل قابل‌انعطاف نیز گفته می‌شود از دو یا چند سیم تک رشته افشان تشکیل‌شده است که هادی آن‌ها از جنس فلز مس بوده و دارای عایق هستند. عایق استفاده‌شده در سیم‌های کابل افشان کسری در کابل‌های سبک از نوع پلیمر PVC/D  و در کابل‌های افشان قدرت از نوع پلیمر PVC/A است.

ازجمله کاربردهای کابل افشان سبک کسری می‌توان به استفاده در ورودی و اتصال در وسایل برقی، لوازم منزل و ماشین‌آلات اشاره نمود. کابل افشان قدرت کسری نیز برای تأمین برق در فضای باز، درون آب، مصارف صنعتی، نیروگاه‌ها، کانال‌های کابل‌کشی، مراکز توزیع، شبکه‌های مصرف و در مکان‌هایی که احتمال خسارات مکانیکی به کابل نیست استفاده می‌شود؛ همچنین ویژگی مهم دیگر کابل‌های افشان کسری انعطاف‌پذیری بالای آن‌هاست؛ بنابراین از این کابل‌ها درجاهایی که کابل متحرک باشد یا به‌صورت مکرر پیچیده شود (مانند پیریز سیار صنعتی) بهره می‌گیرند.

هادی‌های کابل افشان کسری دارای گروه‌بندی هستند و به شش گروه تقسیم می‌شوند که انعطاف‌پذیری و رشته‌های هادی از گروه یک به شش بیشتر می‌شود، درحالی‌که سطح مقطع ثابت می‌ماند.

کابل افشان کسری
سیم و کابل کسری و پرتو الکتریک

کابل تخت کسری

کابل‌ها ازنظر شکل مقطع به دو دسته اصلی به نام‌های کابل تخت و کابل گرد تقسیم می‌شوند. بیشترین مورد استفاده کابل تخت کسری در جرثقیل، آسانسورها (کابل تخت رابط بین اتاق کنترل آسانسورها و کابین آسانسور است)، نقاله‌ها و یا در نصب سینی کابل است.

کابل‌های تخت دارای انواع گوناگونی هستند؛ همچنین ازنظر سایز نیز شامل دسته‌های متفاوتی ازجمله ۴ رشته، ۸ رشته، ۱۲ رشته، ۱۶ رشته، ۲۰ رشته و ۲۴ رشته می‌شوند. کابل‌های کوچک‌تر هزینه پایین‌تری دارند اما فاقد استاندارد و ایمنی هستند. برای نمونه توصیه می‌شود کابل تخت برای استفاده در آسانسور ۲۴ رشته باشد؛ زیرا آسانسور همواره در حال رفت‌وآمد است و نیاز به استحکام بالای کابل وجود دارد.

از مهم‌ترین مزایا و ویژگی‌های کابل تخت کسری می‌توان به انعطاف‌پذیری آن، اشغال فضای کمتر، هدایت گرمابه بیرون و داغ نکردن سیم و بالا بودن استحکام مکانیکی اشاره نمود. هادی استفاده‌شده در کابل تخت کسری مس نرم شده افشان و عایق آن از جنس PVC است. رشته سیم‌های این کابل‌ها موازی است و روی سیم باروکش PVC TPR یا لاستیک پوشانده می‌شود.

کابل تخت کسری دارای ظرفیت بالا و وزن کم است و فضای کمی اشغال می‌کند که باعث رواج این محصول به‌ویژه در مصارف صنعتی شده است. البته ویژگی‌ها و مزیت‌های کابل تخت کسری به همین موارد خلاصه نمی‌شود، ثبات الکتریکی بالا و امکان حمل نقل آسان نیز ازجمله ویژگی‌های مهم این نوع کابل‌ها است.

سیم نسوز کسری

به سیم‌هایی که در برابر حرارت مقاومت بالایی دارند، سیم نسوز گفته می‌شود که اغلب دارای روکش سیلیکونی هستند. سایر سیم‌هایی که مقاومت دمایی کم و تحمل شوک الکتریکی پایینی دارند سیم‌های قابل اشتعال هستند. عامل بسیار مهم در طبقه‌بندی سیم‌های نسوز مقامت آن‌ها در برابر دما است که با توجه به مورداستفاده، از نوع مناسب آن بهره می‌برند. پس سیم‌های نسوز کسری انواع متنوعی را دارا هستند.

کابل خشک کسری
خرید سیم و کابل

سیم دو روکش نسوز کسری

این نوع سیم‌ها افزون بر پوشش اولیه دارای پوشش دیگری از جنس فایبرگلاس هستند که تحمل حرارتی آن‌ها را تا ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد و در بازه‌های زمان بسیار طولانی نیز تحمل دما تا ۳۶۰ را دارا هستند. لایه اولیه این سیم نسوز سیلیکونی است که خود پلیمری است و دارای انسجام مولکولی زیاد است که رشته‌های درهم‌تنیده فایبرگلاس در لایه دوم سبب حرارت گرمایی بسیار بالای این سیم‌ها شده است.
سیم‌های نسوز کسری همواره در همه مراحل تولید، آزمایش‌ها متعددی را پشت سر می‌گذارند و تلاش بر این است تا محصولی باکیفیت و استانداردهای جهانی جهت جلب رضایت مشتریان گرامی به بازار عرضه گردد.

سیم نایلونی کسری

یکی از انواع سیم‌های برق که در برق‌کشی ساختمان‌ها کاربرد وسیعی دارد، سیم نایلونی کسری است. البته از سیم نایلونی کسری به‌جز ساختمان‌های مسکونی در صنایع مختلف و فعالیت‌های تجاری نیز استفاده می‌شود. این سیم‌ها به‌صورت دوتایی و دولایه به هم چسبیده هستند که یکی از آن به فاز و یکی به نول وصل می‌شود.

سیم نایلونی کسری از فلز مس یا در مواردی آلومینیوم تهیه می‌شود و همین امر سبب رسانایی بسیار خوب این سیم‌ها شده است. بر روی هادی مسی سیم نایلونی کسری روکش پلاستیکی قرار می‌گیرد که معمولاً سفید رنگ است و ضخامت این روکش بسته به نوع کاربرد سیم متفاوت است.به سیم نایلونی، سیم دولا سفید نیز گفته می‌شود. سیم‌های نایلونی دارای انواع و اندازه‌های مختلف می‌باشند و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند.

ازجمله این ویژگی‌ها این است که، روکش نایلونی باعث می‌شود تا بین دو سیم فاز و نول اتصالی رخ ندهد؛ همچنین روکش نایلونی باعث شده تا این نوع سیم‌ها نرمی و انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشند و برای مکان‌هایی که نیاز به سیم با انعطاف بالا دارند، بسیار مناسب هستند.بهتر است از سیم نایلونی در مکان‌هایی با فشار مکانیکی پایین بهره گرفت.سیم نایلونی کسری به دلیل کاربرد وسیع، مصرف بالایی دارد و از پرفروش‌ترین سیم‌های بازار است. سیم نایلونی کسری معمولاً قیمت بالایی ندارد و قیمت این سیم‌ها تا حد زیادی بستگی به قیمت مس دارد، زیرا دارای مغزی مسی هستند؛ همچنین متراژی که خریداری می‌شود، می‌تواند در قیمت آن مؤثر باشد.

سیم نایلونی کسری

خرید انواع سیم و کابل از فروشگاه اینترنتی آقای برق

فروشگاه اینترنتی آقای برق بعنوان یکی از نمایندگی‌های فروش سیم و کابل کسری در قلب بازار لاله‌زار است. به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل کسری را در فروشگاه اینترنتی آقای برق می‌توانید مشاهده کنید و برای خرید با فروشگاه ما تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آقای برق ( تاج نیوسان) شما را در امر خرید محصول مد نظرتان راهنمایی کنند.