سیم و کابل پارس صنعت رسانا

به روز رسانی شده در


دانلود لیست قیمت pdf

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 19 ، پنجشنبه 9 الی 14 در خدمت شما هستیم.
پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید و ثبت سفارش:

02133924562

09129614381

لیست قیمت سیم و کابل پارس صنعت رسانا

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2210.000کابل زمینی 2.5*2330.000
کابل زمینی 4*2555.000کابل زمینی 6*2770.000
کابل زمینی 10*21.360.000کابل زمینی 16*22.060.000
کابل زمینی 25*23.350.000کابل زمینی 1.5*3305.000
کابل زمینی 2.5*3465.000کابل زمینی 4*3810.000
کابل زمینی 6*31.130.000کابل زمینی 10*31.980.000
کابل زمینی 16*32.950.000کابل زمینی 16+25*35.900.000
کابل زمینی 16+35*37.500.000کابل زمینی 35+70*315.200.000
کابل زمینی 50+95*321.700.000
کابل زمینی 1.5*4385.000کابل زمینی 2.5*4590.000
کابل زمینی 4*41.035.000کابل زمینی 6*41.460.000
کابل زمینی 10*42.480.000کابل زمینی 16*43.720.000
کابل زمینی 25*46.500.000کابل زمینی 35*48.700.000
کابل زمینی 1.5*5490.000کابل زمینی 2.5*5750.000
کابل زمینی 4*51.320.000کابل زمینی 6*51.880.000
کابل زمینی 10*53.270.000کابل زمینی 16*54.880.000
کابل زمینی 25*58.280.000کابل زمینی 35*510.800.000
کابل زمینی 1.5*7830.000کابل زمینی 1.5*101.110.000
کابل زمینی 1.5*121.430.000کابل زمینی 1.5*161.910.000
کابل زمینی 1.5*192.500.000کابل زمینی 1.5*243.050.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.700.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.250.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 90.000کابل افشان 1*2140.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲109.000کابل افشان ۱.۵*۲190.000
کابل افشان ۲.۵*۲295.000کابل افشان ۴*۲505.000
کابل افشان ۶*۲700.000کابل افشان ۱۰*۲1.240.000
کابل افشان ۱۶*۲2.020.000کابل افشان ۰.۵*۳122.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳150.000کابل افشان ۱*۳197.000
کابل افشان ۱.۵*۳275.000کابل افشان ۲.۵*۳420.000
کابل افشان ۴*۳724.000کابل افشان ۶*۳1.014.000
کابل افشان ۱۰*۳1.800.000کابل افشان ۱۶*۳2.660.000
کابل افشان ۲۵*۳4.660.000کابل افشان 16+25*۳5.600.000
کابل افشان ۳۵*۳6.120.000کابل افشان 16+35*۳7.130.000
کابل افشان ۵۰*۳8.550.000کابل افشان 25+50*۳10.500.000
کابل افشان ۷۰*۳12.700.000کابل افشان 35+70*314.500.000
کابل افشان ۹۵*۳17.300.000کابل افشان 50+95*۳20.300.000
کابل افشان 70+120*325.800.000
کابل افشان ۰.۵*۴160.000کابل افشان ۰.۷۵*۴191.000
کابل افشان ۱*۴253.000کابل افشان ۱.۵*۴346.000
کابل افشان ۲.۵*۴536.000کابل افشان ۴*۴938.000
کابل افشان ۶*۴1.330.000کابل افشان ۱۰*۴2.360.000
کابل افشان ۱۶*۴3.550.000کابل افشان ۲۵*۴6.150.000
کابل افشان ۳۵*۴8.200.000کابل افشان ۰.۵*۵228.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵281.000کابل افشان ۱*۵335.000
کابل افشان ۱.۵*۵438.000کابل افشان ۲.۵*۵702.000
کابل افشان ۴*۵1.245.000کابل افشان ۶*۵1.775.000
کابل افشان ۱۰*۵3.110.000کابل افشان ۱۶*۵4.650.000
کابل افشان ۲۵*۵7.850.000کابل افشان ۳۵*۵10.250.000
کابل افشان ۰.۵*۶280.000کابل افشان ۰.۷۵*۶362.000
کابل افشان ۱*۶426.000کابل افشان ۱.۵*۶585.000
کابل افشان ۰.۵*۷315.000کابل افشان ۰.۷۵*۷398.000
کابل افشان ۱*۷482.000کابل افشان ۱.۵*۷650.000
کابل افشان ۲.۵*۷1.020.000کابل افشان ۴*۷1.880.000
کابل افشان ۶*۷2.780.000کابل افشان ۱۰*۷4.630.000
کابل افشان ۰.۵*۸352.000کابل افشان ۰.۷۵*۸450.000
کابل افشان ۱*۸560.000کابل افشان ۱.۵*۸750.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.250.000کابل افشان ۰.۵*۱۰470.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰580.000کابل افشان ۱*۱۰690.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰860.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.520.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲550.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲680.000
کابل افشان ۱*۱۲820.000کابل افشان ۱.۵*۱۲1.130.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.840.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴800.000
کابل افشان ۱*۱۴1.020.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.350.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶760.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶965.000
کابل افشان ۱*۱۶1.090.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.490.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.520.000کابل افشان ۰.۵*۲۰920.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰1.180.000کابل افشان ۱*۲۰1.420.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.940.000کابل افشان ۲.۵*۲۰3.300.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴1.110.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.400.000
کابل افشان ۱*۲۴1.520.000کابل افشان ۱.۵*۲۴2.120.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.670.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.450.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.760.000کابل افشان ۱*۳۰2.250.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.800.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.870.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.320.000کابل افشان ۱*۴۰2.970.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰4.700.000کابل افشان ۰.۵*۵۰2.650.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.300.000کابل افشان ۱*۵۰4.250.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲6.000.000کابل افشان ۰.۵*۶۰3.050.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.850.000کابل افشان ۱*۶۰5.200.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱7.200.000کابل افشان ۱.۵*۶۰7.200.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲6.120.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲8.080.000
کابل نایلونی ۱*۲10.800.000کابل نایلونی ۱.۵*۲14.400.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲24.400.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲6.120.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲8.080.000
کابل کیسه ای ۱*۲10.800.000
کابل ۱۸۵*۱10.100.000کابل ۲۴۰*۱13.200.000
کابل ۳۰۰*۱16.500.000
سیم ۰.۵3.100.000سیم ۰.۷۵4.100.000
سیم 15.400.000سیم ۱.۵7.700.000
سیم ۲.۵12.200.000سیم ۴21.500.000
سیم ۶31.200.000سیم ۱۰552.000
سیم ۱۶*۱827.000سیم ۲۵*۱1.365.000
سیم ۳۵*۱1.831.000سیم ۵۰*۱2.541.000
سیم ۷۰*۱3.630.000سیم ۹۵*۱5.200.000
سیم ۱۲۰*۱6.500.000سیم ۱۵۰*۱8.200.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.220.000سیم تخت خاص ۱۰*۳2.160.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳3.190.000سیم تخت خاص ۲۵*۳5.100.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳6.700.000
سیم تخت ۵۰*۳9.350.000سیم تخت ۷۰*۳13.500.000
سیم تخت ۱.۵*۴490.000سیم تخت ۲.۵*۴755.000
سیم تخت ۴*۴1.320.000سیم تخت ۶*۴1.870.000
سیم تخت ۱۰*۴2.850.000سیم تخت ۱۶*۴3.920.000
سیم تخت ۲۵*۴7.020.000
سیم تخت ۱.۵*۸1.020.000سیم تخت ۲.۵*۸1.580.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.530.000سیم تخت ۲.۵*۱۲2.400.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶2.030.000سیم تخت ۲.۵*۱۶3.300.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲115.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲135.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲172.000کابل شیلد دار ۱*۲204.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲257.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲435.000
کابل شیلد دار ۴*۲735.000کابل شیلد دار ۶*۲990.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.770.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳160.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۳200.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳260.000
کابل شیلد دار ۱*۳300.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳380.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳558.000کابل شیلد دار ۴*۳1.085.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.520.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.650.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.800.000
کابل شیلد دار 25+50*318.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴240.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴300.000کابل شیلد دار ۱*۴375.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴470.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴760.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.230.000کابل شیلد دار ۶*۴1.700.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴3.250.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.900.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴9.200.000کابل شیلد دار ۳۵*۴13.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵305.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵405.000کابل شیلد دار ۱*۵490.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵638.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵1.080.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.730.000کابل شیلد دار ۶*۵2.500.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵4.450.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶375.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶475.000
کابل شیلد دار ۱*۶610.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶790.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷420.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷530.000
کابل شیلد دار ۱*۷720.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷910.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.400.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸340.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸510.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸620.000
کابل شیلد دار ۱*۸760.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸1.000.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰410.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰610.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰780.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰920.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.270.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰2.030.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲470.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲745.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲920.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲1.070.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.420.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲2.260.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.320.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶600.000کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶965.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶1.180.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.530.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶2.060.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶3.260.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰720.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.210.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.480.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.870.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.550.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰4.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴900.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.360.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.720.000کابل شیلد دار ۱*۲۴2.230.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴3.000.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴5.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰1.100.000کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.760.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰2.300.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.900.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.920.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.600.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰2.310.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.930.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.750.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰5.650.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰125.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰350.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴68.700
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶93.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰148.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵225.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰700.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲44.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴204.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶303.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵740.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰1.000.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20300.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v80.000
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v60.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v69.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v64.000
کابل کولری ۱.۵*۴31.500.000
کابل کولری ۱*۵28.500.000کابل کولری ۱.۵*۵39.000.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱606.000کابل خشک ۱۶*۱910.000
کابل خشک ۲۵*۱1.510.000کابل خشک ۳۵*۱2.030.000
کابل خشک ۵۰*۱2.820.000کابل خشک ۷۰*۱4.050.000
کابل خشک ۹۵*۱5.650.000کابل خشک 240*۱14.600.000
سیم ۰.۵ خشکتماس بگیریدسیم ۰.۷۵ خشکتماس بگیرید
سیم ۱ خشک5.700.000سیم ۱.۵ خشک8.050.000
سیم ۲.۵ خشک12.800.000سیم ۴ خشک22.600.000
سیم ۶ خشک32.800.000
کابل زمینی 0.6 *2*2کابل زمینی 0.6*2*4
کابل زمینی 0.6*2*6کابل زمینی 0.6 *2*10
کابل زمینی 0.6*2*15کابل زمینی 0.6 *2*20
کابل زمینی 0.6*2*30کابل زمینی 0.6*2*100
کابل زمینی 0.6*2*50کابل زمینی 0.6*2*2
کابل زمینی 0.6* 2*4کابل زمینی 0.6*2*6
کابل زمینی 0.6*2*10کابل زمینی 0.6*2*15
کابل زمینی 0.6*2*20


برای ارتباط با کارشناسان آقای برق، کافیست با شماره‌ی درج شده، تماس حاصل فرمایید
09129614381

 فروشگاه آقای برق عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار 


سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو


سیم و کابل خراسان افشارنژاد


سیم و کابل پرتو الکتریک


سیم و کابل رسا کابل


سیم و کابل رادافشان سحر


سیم و کابل زاگرس


سیم و کابل الوند کابل تارا


سیم و کابل کسری

خرید انواع سیم و کابل از فروشگاه اینترنتی آقای برق

فروشگاه اینترنتی آقای برق بعنوان یکی از نمایندگی‌های فروش سیم و کابل کسری در قلب بازار لاله‌زار است. به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل کسری را در فروشگاه اینترنتی آقای برق می‌توانید مشاهده کنید و برای خرید با فروشگاه ما تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آقای برق ( تاج نیوسان) شما را در امر خرید محصول مد نظرتان راهنمایی کنند.