سیم و کابل پارس صنعت رسانا

به روز رسانی شده در

1402-12-11

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 19 ، پنجشنبه 9 الی 14 در خدمت شما هستیم.
پشتیبانی، مشاوره قبل و یا بعد از خرید و ثبت سفارش:

02133924562

09129614381

لیست قیمت سیم و کابل پارس صنعت رسانا

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2202.000کابل زمینی 2.5*2303.000
کابل زمینی 4*2480.000کابل زمینی 6*2645.000
کابل زمینی 10*21.155.000کابل زمینی 16*21.850.000
کابل زمینی 25*22.950.000کابل زمینی 1.5*3292.000
کابل زمینی 2.5*3442.000کابل زمینی 4*3745.000
کابل زمینی 6*31.035.000کابل زمینی 10*31.822.000
کابل زمینی 16*32.800.000کابل زمینی 16+25*35.060.000
کابل زمینی 16+35*36.450.000کابل زمینی 35+70*312.900.000
کابل زمینی 50+95*318.100.000
کابل زمینی 1.5*4370.000کابل زمینی 2.5*4558.000
کابل زمینی 4*4902.000کابل زمینی 6*41.293.000
کابل زمینی 10*42.160.000کابل زمینی 16*43.300.000
کابل زمینی 25*45.840.000کابل زمینی 35*47.580.000
کابل زمینی 1.5*5467.000کابل زمینی 2.5*5720.000
کابل زمینی 4*51.120.000کابل زمینی 6*51.630.000
کابل زمینی 10*52.600.000کابل زمینی 16*53.860.000
کابل زمینی 25*57.330.000کابل زمینی 35*59.900.000
کابل زمینی 1.5*7720.000کابل زمینی 1.5*101.050.000
کابل زمینی 1.5*121.270.000کابل زمینی 1.5*161.700.000
کابل زمینی 1.5*192.200.000کابل زمینی 1.5*242.640.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.600.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.150.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 73.000کابل افشان 1*2117.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲90.000کابل افشان ۱.۵*۲158.000
کابل افشان ۲.۵*۲246.000کابل افشان ۴*۲422.000
کابل افشان ۶*۲583.000کابل افشان ۱۰*۲1.040.000
کابل افشان ۱۶*۲1.630.000کابل افشان ۰.۵*۳103.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳125.000کابل افشان ۱*۳165.000
کابل افشان ۱.۵*۳226.000کابل افشان ۲.۵*۳350.000
کابل افشان ۴*۳605.000کابل افشان ۶*۳812.000
کابل افشان ۱۰*۳1.400.000کابل افشان ۱۶*۳2.235.000
کابل افشان ۲۵*۳3.750.000کابل افشان 16+25*۳4.400.000
کابل افشان ۳۵*۳4.750.000کابل افشان 16+35*۳5.600.000
کابل افشان ۵۰*۳7.200.000کابل افشان 25+50*۳8.400.000
کابل افشان ۷۰*۳10.100.000کابل افشان 35+70*311.800.000
کابل افشان ۹۵*۳13.800.000کابل افشان 50+95*۳16.200.000
کابل افشان 70+120*319.400.000
کابل افشان ۰.۵*۴133.000کابل افشان ۰.۷۵*۴162.000
کابل افشان ۱*۴212.000کابل افشان ۱.۵*۴288.000
کابل افشان ۲.۵*۴448.000کابل افشان ۴*۴786.000
کابل افشان ۶*۴1.091.000کابل افشان ۱۰*۴1.948.000
کابل افشان ۱۶*۴2.920.000کابل افشان ۲۵*۴4.850.000
کابل افشان ۳۵*۴6.720.000کابل افشان ۰.۵*۵177.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵238.000کابل افشان ۱*۵272.000
کابل افشان ۱.۵*۵357.000کابل افشان ۲.۵*۵540.000
کابل افشان ۴*۵957.000کابل افشان ۶*۵1.370.000
کابل افشان ۱۰*۵2.425.000کابل افشان ۱۶*۵3.450.000
کابل افشان ۲۵*۵6.100.000کابل افشان ۳۵*۵8.550.000
کابل افشان ۰.۵*۶225.000کابل افشان ۰.۷۵*۶293.000
کابل افشان ۱*۶375.000کابل افشان ۱.۵*۶507.000
کابل افشان ۰.۵*۷265.000کابل افشان ۰.۷۵*۷323.000
کابل افشان ۱*۷378.000کابل افشان ۱.۵*۷516.000
کابل افشان ۲.۵*۷876.000کابل افشان ۴*۷1.520.000
کابل افشان ۶*۷2.270.000کابل افشان ۱۰*۷2.780.000
کابل افشان ۰.۵*۸300.000کابل افشان ۰.۷۵*۸400.000
کابل افشان ۱*۸500.000کابل افشان ۱.۵*۸662.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.150.000کابل افشان ۰.۵*۱۰400.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰484.000کابل افشان ۱*۱۰605.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰766.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.325.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲465.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲570.000
کابل افشان ۱*۱۲670.000کابل افشان ۱.۵*۱۲916.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.550.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴680.000
کابل افشان ۱*۱۴850.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.100.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶640.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶776.000
کابل افشان ۱*۱۶885.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.240.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.100.000کابل افشان ۰.۵*۲۰780.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰983.000کابل افشان ۱*۲۰1.160.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.600.000کابل افشان ۲.۵*۲۰2.750.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴950.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.164.000
کابل افشان ۱*۲۴1.380.000کابل افشان ۱.۵*۲۴1.920.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.380.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.250.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.530.000کابل افشان ۱*۳۰1.900.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.550.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.800.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.300.000کابل افشان ۱*۴۰2.800.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰3.950.000کابل افشان ۰.۵*۵۰1.950.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.000.000کابل افشان ۱*۵۰3.550.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲5.200.000کابل افشان ۰.۵*۶۰2.350.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.400.000کابل افشان ۱*۶۰4.400.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱6.100.000کابل افشان ۱.۵*۶۰6.100.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲5.060.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲6.750.000
کابل نایلونی ۱*۲8.920.000کابل نایلونی ۱.۵*۲12.000.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲20.320.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲5.320.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲7.100.000
کابل کیسه ای ۱*۲9.380.000
کابل ۱۸۵*۱7.800.000کابل ۲۴۰*۱9.800.000
کابل ۳۰۰*۱12.300.000
سیم ۰.۵2.600.000سیم ۰.۷۵3.450.000
سیم 14.620.000سیم ۱.۵6.200.000
سیم ۲.۵10.000.000سیم ۴17.500.000
سیم ۶25.800.000سیم ۱۰457.000
سیم ۱۶*۱675.000سیم ۲۵*۱1.120.000
سیم ۳۵*۱1.500.000سیم ۵۰*۱2.050.000
سیم ۷۰*۱2.860.000سیم ۹۵*۱4.000.000
سیم ۱۲۰*۱4.900.000سیم ۱۵۰*۱6.150.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.100.000سیم تخت خاص ۱۰*۳1.960.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳2.690.000سیم تخت خاص ۲۵*۳4.500.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳5.920.000
سیم تخت ۵۰*۳8.200.000سیم تخت ۷۰*۳11.400.000
سیم تخت ۱.۵*۴385.000سیم تخت ۲.۵*۴600.000
سیم تخت ۴*۴1.055.000سیم تخت ۶*۴1.470.000
سیم تخت ۱۰*۴2.200.000سیم تخت ۱۶*۴3.100.000
سیم تخت ۲۵*۴5.400.000
سیم تخت ۱.۵*۸820.000سیم تخت ۲.۵*۸1.450.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.170.000سیم تخت ۲.۵*۱۲1.840.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶1.560.000سیم تخت ۲.۵*۱۶2.650.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۲113.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲140.000کابل شیلد دار ۱*۲168.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲217.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲342.000
کابل شیلد دار ۴*۲630.000کابل شیلد دار ۶*۲850.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.350.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۳168.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳211.000
کابل شیلد دار ۱*۳247.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳308.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳452.000کابل شیلد دار ۴*۳930.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.340.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.250.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.050.000
کابل شیلد دار 25+50*312.500.000
کابل شیلد دار 25+50*314.400.000کابل شیلد دار ۰.۵*۴199.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴245.000کابل شیلد دار ۱*۴308.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴382.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴620.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.090.000کابل شیلد دار ۶*۴1.570.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴2.820.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.700.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴7.800.000کابل شیلد دار ۳۵*۴10.800.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵258.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵342.000کابل شیلد دار ۱*۵386.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵505.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵900.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.470.000کابل شیلد دار ۶*۵2.120.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵3.720.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶312.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶403.000
کابل شیلد دار ۱*۶520.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶680.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷351.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷455.000
کابل شیلد دار ۱*۷570.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷720.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.170.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸322.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸429.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸520.000
کابل شیلد دار ۱*۸610.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰520.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰663.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰732.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.020.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰1.720.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲637.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲780.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲852.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.130.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲1.890.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.120.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.520.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۱۶819.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶950.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.200.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶1.640.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶2.800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰762.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.014.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.261.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.480.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.030.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰3.520.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴868.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.157.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.456.000کابل شیلد دار ۱*۲۴1.770.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴2.440.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴4.400.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.380.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰1.770.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.410.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.320.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.350.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰1.800.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.350.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.170.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰4.750.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰111.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰280.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰395.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴64.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶94.500کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰158.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵241.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰307.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰490.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰563.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲37.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲105.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴195.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶294.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰426.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵720.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰937.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰490.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰563.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20937.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v۷۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v51.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v55.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v50.000
کابل کولری ۱.۵*۴26.700.000
کابل کولری ۱*۵22.600.000کابل کولری ۱.۵*۵33.500.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱500.000کابل خشک ۱۶*۱738.000
کابل خشک ۲۵*۱1.220.000کابل خشک ۳۵*۱1.635.000
کابل خشک ۵۰*۱2.400.000کابل خشک ۷۰*۱3.360.000
کابل خشک ۹۵*۱4.560.000کابل خشک 240*۱11.520.000
سیم ۰.۵ خشک2.820.000سیم ۰.۷۵ خشک3.760.000
سیم ۱ خشک5.040.000سیم ۱.۵ خشک6.860.000
سیم ۲.۵ خشک11.000.000سیم ۴ خشک19.100.000
سیم ۶ خشک28.200.000
کابل زمینی 0.6 *2*237.000کابل زمینی 0.6*2*464.000
کابل زمینی 0.6*2*694.500کابل زمینی 0.6 *2*10158.000
کابل زمینی 0.6*2*15225.000کابل زمینی 0.6 *2*20307.000
کابل زمینی 0.6*2*30390.000کابل زمینی 0.6*2*100126.000
کابل زمینی 0.6*2*50683.000کابل زمینی 0.6*2*2105.000
کابل زمینی 0.6* 2*4195.000کابل زمینی 0.6*2*6294.000
کابل زمینی 0.6*2*10426.000کابل زمینی 0.6*2*15720.000
کابل زمینی 0.6*2*20937.000

 فروشگاه آقای برق عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار 

خرید انواع سیم و کابل از فروشگاه اینترنتی آقای برق

فروشگاه اینترنتی آقای برق بعنوان یکی از نمایندگی‌های فروش سیم و کابل کسری در قلب بازار لاله‌زار است. به‌روزترین لیست قیمت سیم و کابل کسری را در فروشگاه اینترنتی آقای برق می‌توانید مشاهده کنید و برای خرید با فروشگاه ما تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آقای برق ( تاج نیوسان) شما را در امر خرید محصول مد نظرتان راهنمایی کنند.